Amaçlarımız

Birliğin Misyonu:

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin misyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde serbest (bağımsız) hekimliğin icrasında uygun koşulların oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Birliğin Amaçları:

1-     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel bir sağlık kuruluşu çalıştıran veya özel bir sağlık kuruluşunda  çalışan serbest hekimlerin hak ve menfaatlerini savunmak

2-   Serbest çalışan hekimler arasında yakınlaşma, yardımlaşma ve işbirliği sağlamak

3- Sosyal Sigortalar Yasası bağlamında halkın ve serbest çalışan hekimlerin haklarının korunması için çalışmak

4-   Ulusal sağlık stratejilerinin oluşmasında katkıda bulunmak; Serbest çalışan hekimlerin ve/veya çalıştırdıkları özel sağlık kuruluşunun sosyal sağlık sistemi içerisinde yer alması için mücadele vermek

5-     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde hekimlerin eğitiminin ve hekimlik kavramının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu sayede hekimlik hizmetlerini toplum yararına geliştirmek

6-   Serbest çalışan hekimlerin kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek, geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,

7-     Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanında çalışmalar yapmak

8-     Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak