Kandemir Berova : ” Sağlıklı bir sağlık sistemi için hep beraber çaba sarf etmeliyiz”

162

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Tıp Töreni birlik lokalinde gerçekleştirildi.
Törene Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer, Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Mehmet Çakıcı, sağlık sektöründe örgütlü sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, doktorlar ve davetliler katıldı.

Tıp Bayramı töreninde  Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Kandemir Berova  konuşma yaptı.

 

 

14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ

Kandemir Berova : ” Sağlıklı bir sağlık sistemi için hep beraber çaba sarf etmeliyiz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Tıp Töreni birlik lokalinde gerçekleştirildi.
Törene Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer, Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Mehmet Çakıcı, sağlık sektöründe örgütlü sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, doktorlar ve davetliler katıldı.

Tıp Bayramı töreninde  Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Kandemir Berova  konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Kandemir Berova, sosyal güvenlik şemsiyesinin tüm halkı kapsaması adına Genel Sağlık Sigortası Fonu oluşturulması gerektiğini belirterek, “Sosyal Emeklilik Fonunu ile Sağlık Sigortası Fonunun birbirinden ayrıştırılması için yasal düzenlemeye gidilmelidir” dedi.

İşyeri ve mesleki kazaların, genel sağlık sigortası içerisinde ayrı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Berova, özel sağlık sigortaları için de yasal zeminin uygun hale getirilmesi ve sosyal güvenliği tamamlayıcı özel sağlık sigortasının mümkün kılınmasını istedi.

Çevre kirliliği, trafik kazaları, iş kazaları, ihmaller nedeni ile meydana gelen ölümler ve özürlülüğün engellenmesi için acil tedbir alınması gerektiğini kaydeden Berova, “Gıda güvenliği için donanımlı bir laboratuar gereklidir. Zirai ve veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlar mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Bu konular halk sağlığı ile birebir ilişkilidir” diye konuştu.

Serbest çalışan hekimlerin, Genel Sağlık Sigortası kapsamında ilk basamak sağlık hizmeti vermesinin sağlanmasını isteyen Berova, Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi ve kültürel yapısının muayene hekimliğine elverişli olduğunu, yapılan istatistikî çalışmaların da yüzde 67′ye varan hastanın ilk basmak hekimlik hizmeti için muayenehaneleri tercih ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Berova, muayenehanelerin sosyal sağlık sistemi içerisine çekilmesi, genel sağlık sigortası kapsamında ilk basmak hekimliğinin muayenehanelerde serbest hekimlerce verilmesinin mantıklı bir yaklaşım olacağını kaydetti. ( TAK )

Dr. Kandemir Berova’nın konuşmasının tam metni :

14 MART TIP BAYRAMI KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarım,

Serbest Çalışan Hekimler adına sizlere bu anlamlı günde hitap etmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.

 

Uzunca bir zamandır Kuzey Kıbrıs’ta sağlık sistemi tartışılmaktadır. Yaşadığımız aksaklıkları meslek örgütlerimiz senelerdir dile getirmektedir. Amacım konuşmamda bu aksaklıkları tekrar etmek değildir. Ülkemizde her alanda reform gerekmektedir. Eğer bir ülke için en önemli husus sağlıklı bir topluma sahip olması ise sağlık reformunun öncelikle planlanarak yürürlüğe konması gerekir. Hekimler olarak sağlık sistemi üzerinde düşünce üretip çeşitli vesilelerle bunları meslektaşlarla ve çeşitli toplum kesimleriyle paylaştık. Hekimler ve toplum kesimleri tarafından tartışılan birçok konu zihinlerimizde olgunlaşmıştır. Ancak devletin bu düşünceler manzumesini bir ulusal sağlık planlaması şeklinde bir sağlık politikası haline getirememesi büyük bir talihsizliktir.  Kuzey Kıbrıs’ta önerdiğimiz öncelikli hedefler ve yapılması gerekenleri özetlemeye çalışacağım.

Sağlık sistemini oluşturan tüm öğelerin koordineli bir şekilde çalıştırılmasıyla halka sosyal sağlık hizmetleri sunulmalıdır. Sanırım bu konuda herkes hemfikirdir.  Sosyal sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için sigorta fonu en önemli husustur.

Sosyal güvenlik şemsiyesinin tüm halkı kapsaması adına Genel Sağlık Sigortası Fonu mutlaka oluşturulmalıdır. Sosyal emeklilik fonunu ile sağlık sigortası fonunun birbirinden ayrıştırılması için yasal düzenlemeye gidilmelidir.

İşyeri ve mesleki kazalar genel sağlık sigortası içerisinde ayrı bir şekilde değerlendirmelidir. Özel sağlık sigortaları için de yasal zeminin uygun hale getirilmeli sosyal güvenliği tamamlayıcı özel sağlık sigortası mümkün kılınmalıdır.

Devlet herkesin temel sağlık hizmetlerini, gerekirse serbest çalışan hekimlerle işbirliği yaparak yerine getirmeli, koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması ve devlet politikası haline getirilmesi sağlanmalıdır. Kamuya ait sağlık ocakları sadece koruyucu hekimlik hizmetleri vermelidir. İş yeri Hekimliği sisteminin vakit geçirilmeden oluşturulması gerekmektedir.

Çevre kirliliği, trafik kazaları, iş kazaları, ihmaller nedeni ile meydana gelen ölümler ve özürlülüğün engellenmesi için tedbirler acilen alınmalıdır. Gıda güvenliği için donanımlı bir laboratuar gereklidir. Zirai ve veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlar mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Bu konular halk sağlığı ile birebir ilişkilidir.

Serbest çalışan hekimlerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında ( sigorta hekimliği ) ilk basamak sağlık hizmeti vermesi sağlanmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi ve kültürel yapısı muayene hekimliğine elverişlidir. Zaten yapılan istatistikî çalışmalar da %67′ye varan oranda hastanın ilk basmak hekimlik hizmeti için muayenehaneleri tercih ettiğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında muayenehanelerin sosyal sağlık sistemi içerisine çekilmesi, genel sağlık sigortası kapsamında ilk basmak hekimliğinin muayenehanelerde serbest hekimlerce verilmesi mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Modern tarz muayenehanelerin kurulması için devlet ucuz krediler verebilir. Ülkenin bölgesel nüfus oranları göz önüne alınarak muayenehanelerin hangi branşlarda ve ne sayıda açılabileceği belirlenmelidir. Bu şekilde ülke sathına yaygın ve adaletli sosyal sağlık hizmetinin ulaştırılması teşvik edilmelidir. Birinci basmak sağlık hizmetleri nöbet sistemi getirilerek hafta sonu ve tatil günlerinde de verilmeli, bu şekilde halkımızın hastane acil servislerine başvuruları süzgeçten geçirilmelidir. Böylece birinci basamak hekimlik hizmetleri güvenli ve kaliteli olarak halka sunulacaktır. Ülke sathında muayenehanelerin – kliniklerin hemen her branşta birinci basamak sağlık hizmetlerini vermesi kamuda istihdamı da azaltacaktır. Halen kamuda istihdam edilmiş olanlara belirli bir geçiş döneminde sigorta hekimliğine geçmesi olanaklı kalınmalıdır. Sigorta hekimliğinin oluşturulması ile ülkemizde kamu hekimlerinin tam gün çalışma koşulları da yaratılmış olacaktır.

Sevk zinciri sağlıklı hale getirilmesi ile 2./ 3. basamak hastanelerdeki anlamsız yığılmalar önlenecektir. Hastaların muayene, tetkik, tedavilerinin düzenlenmesi ve takiplerinin tek elden yapılması sağlanacaktır.

Gerekli koşulları sağlayan özel hastaneler ikinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeli, sigortaya bağlı hekimlerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelerden faydalanabilmeleri sağlanmalıdır.

Merkezlerde daha iyi donatılmış 3. basamak modüler tarz kamu hastaneleri yapılması / veya mevcut olanların uluslararası standarda ulaştırılması sağlanmalıdır. Kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları da uluslar arası standarda getirilmelidir.  Üçüncü basamak kamu sağlık kuruluşları sadece acil servis ve yatılı hasta tedavileri için kullanılmalıdır. Sevk zinciri ile gelen hastalar gerekli olduğu halde yatılı tedavi edilmeli, taburcu edilen hastaların birinci basamak hekimleri tarafından sahiplenmeleri ve tedavilerinin devamı sağlanmalıdır. Kamuda eczacılık hizmetleri sadece yatılı hastalar için verilmelidir. Ayaktan tedavi edilecekler için ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında reçetelendirilen ilaçlar serbest eczanelerden sağlanmalıdır. Bu şekilde eczanelerden reçetesiz ilaç satılması kesinlikle önlenmelidir. En kısa sürede elektronik reçete için alt yapı çalışmaları başlatılmalıdır.

Elektronik ortamda görüş alışverişi imkânı dâhil sağlık kuruluşları arasında bilgisayar iletişim sisteminin hızla kurulması sağlanmalıdır.   Tanısal işlemler ve konsültasyon için amaca yönelik sevkler mümkün kılınmalıdır.

Acil müdahalelerde standardizasyon sağlayacak tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Tüm acil servisler ve mobil sağlık hizmetleri tek bir merkezi acil çağrı merkezinden yönlendirilmelidir.

Güvenli sağlık hizmetlerinin verileceği ortamı hazırlamak Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğudur. Hasta güvenliğini yazılı stratejik öncelik olarak belirlemek, sağlık kuruluşlarındaki bilgi düzeyini yükseltmek, güvenlik bildirim sistemi kurmak, bildirimi teşvik eden ve bunlardan öğrenen bir ortam oluşturmak, sadece hasta güvenliği ile ilgilenecek bir birim oluşturmak gerekmektedir.

Sağlıkta insan kaynaklarının çeşitliliği ve sayısı bilimsel kriterlere göre stratejik planlama birimi tarafından tespit edilmelidir. Ülkedeki sağlıkla ilgili eğitim veren kurumlar buna göre düzenlenmeli,  3. Basamak kamu hastaneleri sağlıkla ilgili eğitime entegre edilmelidir.

Ülkemizde sağlıkla ilgili istatistiki verilerin tek merkezi birimde toplanması mutlaka gereklidir.

Ülkemizde sağlık alanında ister özelde ister kamuda olsun topluma hizmet veriyoruz. Tıp mesleğinin tarihten gelen misyonunu ülkemizde devam ettiriyoruz. Sağlık çalışanları ve toplum ayni gemi içerisindedir. Öyleyse ihtiyacımız olan “sağlıklı bir sağlık sistemini “ oluşturmak için hep beraber çaba sarf etmek zorundayız.  Hepimizin tıp bayramı kutlu olsun.

 

Serbest Çalışan Hekimler Birliği

Yönetim Kurulu a.

Dr. Kandemir Berova

Başkan