Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

 1. Derneğin Adı: “Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği” dir
 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli – Yenikent, Lefkoşa’dır

Madde 2: Derneğin  Amaçları

 • 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel bir sağlık kuruluşu çalıştıran veya özel bir sağlık kuruluşunda  çalışan serbest hekimlerin hak ve menfaatlerini savunmak
 • 2- Serbest çalışan hekimler arasında yakınlaşma, yardımlaşma ve işbirliği sağlamak
 • 3- Sosyal Sigortalar Yasası bağlamında halkın ve serbest çalışan hekimlerin haklarının korunması için çalışmak
 • 4- Ulusal sağlık stratejilerinin oluşmasında katkıda bulunmak; Serbest çalışan hekimlerin ve/veya çalıştırdıkları özel sağlık kuruluşunun sosyal sağlık sistemi içerisinde yer alması için mücadele vermek
 • 5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde hekimlerin eğitiminin ve hekimlik kavramının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu sayede hekimlik hizmetlerini toplum yararına geliştirmek
 • 6- Serbest çalışan hekimlerin kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek, geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,
 • 7- Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanında çalışmalar yapmak
 • 8- Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak

Madde 3: Birlikçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • 1- Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla
 1. a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet organları, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temaslarda bulunmak
 2. b) Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve internet ortamı ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
 3. c) Birliğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, özel kurum, kuruluş, dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak
 • 2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
 • 3- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 • 4- Gerekli izinlerin alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 • 5- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
 • 6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
 • 7- Birlik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 • 8- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 • 9- Gerekli görülen yerlerde Birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

Madde 4: Birliğin Faaliyet Alanı

 • 1- Birlik, sosyal alanda faaliyet gösterir
 • 2- Birlik, aktif politika yapmaz

Madde 5: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 • 1- Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine asli üye her serbest çalışan hekim üye olma hakkına sahiptir. Kamu görevlisi hekimler ve/veya yasalarla serbest çalışmasına engel bulunan hekimler üye olamaz
 • 2- Kamu görevlisi hekimler, kamudan her türlü ilişkileri kesildiği andan itibaren aidatlarını ödemek kaydı ile serbest çalışan hekimler  birliğine üye olabilirler
 • 3- Birlik başkanlığına yazılı veya resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak üyelik başvurusu, Birlik yönetim kurulunca gerekli inceleme yapıldıktan sonra en çok 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ve/veya elektronik posta ile başvuru sahibine bildirilir. Üye aidatını ödedikten sonra üyeliği başlamış olur
 • 4- Birliğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir
 • 5- Birliğin asıl üyeleri Genel kurul tarafından belirlenen aidat ücretini ödemekle yükümlüdürler
 • 6- Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir

Madde 6: Üyelikten Çıkma

 • 1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir
 • 2- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez
 • 3- Kamu görevine başlayanların üyelikleri düşer. Kamuya hizmet alımı şeklinde sözleşme yapan hekimler, yasalarla serbest çalışmasında herhangi bir engel olmaması halinde üyelikleri devam edebilir.

Madde 7: Üyelikten Çıkarılma

 • 1- Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 • 2- Birlik aidatını yazılı ikazlara rağmen üç ay boyunca mazaret göstermeksizin ödememek.
 • 3- Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak
 • 4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 • 5- Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun önerisi ve onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir
 • 6- Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Birlik malvarlığında hak iddia edemez

Madde 8: Birliğin Gelirleri

 • 1- Aidat, üyelerden yıllık olarak alınır.  Üyelik aidat miktarı Genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu yıllık aidatı 12 (on iki) eşit taksitle de tahsil edebilir.
 • 2- Bağışlar, Herhangi bir kurum şahıs, birlik, dernek veya üye birliğimize makbuz  karşılığında bağışta bulunabilir

Madde 9: Birlik Organları

Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • 1- Genel kurul
 • 2- Yönetim kurulu
 • 3- Denetim Kurulu
 • 4- Onur kurulu

Madde 10: Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı Çağrı ve Toplantı Usulü

 • 1- Genel kurul, Birliğin en yetkili karar organı olup, Birliğe kayıtlı üyelerden oluşur
 • 2- Genel kurul;
  1. a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
  2. b) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Birlik üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır
 • 3- Olağan genel kurul, iki yılda bir, ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır
 • 4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır

Madde 11: Genel Kurulun Çağrı Usulü

 • 1- Yönetim Kurulu, Birlik tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesini düzenler
 • 2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Uygun görülmesi halinde üyelere genel kurul  çağrısı SMS  veya elektronik posta yolu ile de yapılabilir
 • 3- Toplantı, herhangi bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır
 • 4- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
 • 5- Bir konunun gündeme alınması genel kurula katılan üyelerin çoğunluğu ile olur
 • 6- İç tüzük değişiklikleri de  genel kurula katılan üyelerin çoğunluğu ile olur

Madde 12: Yönetim Kurulu

 • 1- Genel kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Başkan tek dereceli olarak kapalı oy ile seçilir. Başkan seçiminden sonra 6 kişilik yönetim kurulu yine kapalı oy ile seçilir. Oyların tasnifi açık olarak yapılır. Bir üye 3 dönemden fazla başkanlık ve/veya yönetim kurulu üyeliğine aday olup seçilemez.
 • 2- Başkan ve yönetim kuruluna aday olacak üyelerin adaylıkları sırasında ve seçilmiş olan üyelerin görev süreleri boyunca K.K.T.C deki herhangi bir siyasi parti içerisinde idari bir görevde yer alamazlar. Siyasi parti içerisinde idari göev  alanların başkan ve yönetim kurulu üyelikleri düşer.
 • 3- Birliğe aidat borcu olan üyeler  yönetim kuruluna aday olamazlar

Madde 13: Yönetim  Kurulunun Yetki  ve  Görevleri

 • 1- Birlik işlerini yapmak ve tüzüğe uygun kararlar üretmek
 • 2- Genel kurulu toplantıya çağırmak
 • 3- Birliğin karar defterinin tutulması, yönetim kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak
 • 4- Birliğin gelirlerini muhafaza etmek, bunları birlik adına bankaya yatırmak ve usulüne uygun olarak harcamak

Madde 14: Yönetim Kurulunun Toplanması

 • 1- Yönetim kurulu ayda en az bir  kez toplanır. Gerek görüldüğü hallerde başkanın çağrısı veya yönetim kurulundaki  üyelerin  en az (2) ikisinin  yazılı çağrısı üzerine de toplanabilir
 • 2- Yönetim kurulu toplantılarının (5) beş tanesine mazaretsiz katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği  düşer yerine yedek üyelerden en çok oyu alan seçilir
 • 3- Her toplantıda bir sonraki toplantı günü kararlaştırılır. Toplantıda 3 (üç) yönetim kurulu üyesi sayısı toplanmak için nisap olarak aranır. Oylamada başkan dahil herkesin (1) bir oy hakkı  vardır Eşitlik durumunda nihayi karar başkanın oyu ile belirlenir.

Madde 15: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

 • 1- Başkan: Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulu çalışmalarından sorumludur. Birliği temas ve görüşmelerde temsil eder.
 • 2- Asbaşkan: Başkanın olmadığı hallerde başkanlık görevlerini ifa eder.
 • 3- Genel Sekreter: Birliğin karar defterini düzenli olarak tutar, yazışmaları yapar yazılı müracaatları düzenler.
 • 4- Mali sekreter: Birliğin mali durumunu kontrol eder. Gelir ve giderden sorumludur. Gerektiğinde başkanın da imzası ile bankadan para çeker. Birliğin hesaplarını tutar.
 • 5- Faal üyeler: Günün koşullarına göre ihtiyaç duyulan görevleri üstlenirler

Madde 16: Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri

 • 1- Genel kurulda yönetim kuruluna seçilen üyelerden sonra en çok oyu alan 3 (üç)  üye yedek üye kabul edilir. Yedek üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler fikir beyan ederler tartışmalarda bulunurlar ancak oy hakları yoktur
 • 2- Yönetim kurulundan boşalan üyelerin yerine en  çok oyu alan yedek  üyeler sırası ile geçer

Madde 17: Denetleme Kurulu

 • 1- Genel kurulda seçilen (iki) 2 üyeden oluşur
 • 2- Birliğin karar defterini ve banka hesaplarını  gerekli gördüğü hallerde veya en az  yılda (en az) 1 kez  denetler. Bununla ilgili genel kurula  yazılı rapor sunar

Madde18: Onur Kurulu

 • 1- Genel kurul tarafından seçilen (üç) 3 üyeden oluşur
 • 2- Görevi birlik disiplinini sağlamak. Birlik gayeleri dışında hareket eden başkan, yönetim kurulu ve üyeleri ikaz etmek ve gerekirse cezalandırmaktır
 • 3- Cezalar ihtar, tedbir  ve birlik üyeliğinden ihraçtır

Madde19: Birliğin Feshi

 • 1- Asıl üyelerin en az ¾ (üç bölü dört)’ünün genel kurula katılımı ve birlik fesih oylamasında tümünün kapatma kararı onayı ile olur
 • 2- Birliğin feshi halinde mal varlığı ve paraları genel kurulun seçeceği (üç) 3 kişilik bir  komite ile yürütülür ve genel kurulun aldığı kararlar doğrultusunda hareket edilir

Madde:20 Birliğin Kurucuları

 • 1- Mustafa Erbilen: Kadın Doğum Uzmanı

Lefkoşa

 • 2- Mustafa Hami: G.Cerrah

Lefkoşa

 • 3- Hüsrev Dağseven: Diş Hekimi

Lefkoşa

 • 4- Mehmet Uluğ: G.Cerrah

Lefkoşa

 • 5- Ahmet Cavit: Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Lefkoşa

 • 6- Hüseyin Debreli: Çocuk  Sağlığı   Ve  Hastalıkları Uzmanı

Lefkoşa

 • 7- Oskay Alp: Göz Hastalıkları Uzmanı

Lefkoşa

 • 8- Altan Yavuz:Dahiliye Uzmanı

Lefkoşa

 • 9- Turan Korun:Dahiliye Uzmanı

Lefkoşa

 • 10- Zekai Ereş:Kadın Doğum Uzmanı

Lefkoşa

 • 11- Raif Süleyman:Ruh Ve Sinir Hastalıkları Uzmanı

Lefkoşa